#metatag

Chương 1: Số Tự Nhiên

Lấy 15 quyển vở chia đều cho 3 bạn, các em sẽ biết ngay mỗi bạn được 3...
Ở bài học trước các em đã biết khái niệm về phép chia hết, phép chia có dư...
Ở các bài trước các em đã được tìm hiểu về dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5...
Bài học trước các em đã được tìm hiểu về ước và bội, cách tìm ước...
Ở các bài học trước các em đã được tìm hiểu Ước là gì? Cách tìm ước...
Ở các bài học trước các em đã được tìm hiểu Ước chung, Ước chung lớn...