Cách dùng hàm IF kết hợp AND trong Excel, ví dụ minh họa cách dùng hàm IF và AND

10:15:5101/10/2020

Như các bạn đã biết cách dùng hàm IF và cách dùng hàm AND trong Excel qua các bài viết trước. Hàm IF là hàm rất phổ biến và có thể dùng độc lập còn hàm AND chỉ thực sự phát huy được mạnh mẽ khi kết hợp với các hàm khác, đặc biệt là với hàm IF.

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn các dùng hàm IF kết hợp với hàm AND và ví dụ minh họa cách kết hợp hàm IF và AND trong cùng một công thức.

Các bạn có thể xem lại cú pháp và cách dùng hàm IF cũng như cách dùng hàm AND ở các bài viết trước nếu chưa biết cách sử dụng 2 hàm này.

* Cú Pháp hàm IF=IF(Logical_Test; [Value_if_true]; [Value_if_false])

* Cú Pháp hàm AND=AND(Logical1; [Logical2]; [Logical3];...)

* Cú pháp hàm IF kết hợp với hàm AND dạng cơ bản:

 =IF(AND(Logical1; [Logical2];...),[Value_if_true], [Value_if_false])

- Các bạn để ý: hàm AND thường nằm ở vị trí là biểu thức điều kiện của hàm IF, tức là biểu thức điều kiện của hàm IF chính là các hàm AND.

* Ví dụ: Minh họa cách dùng hàm IF kết hợp với AND:

- Nhập công thức sau vào trong ô Excel:

 =IF(AND(15 > 10, 6 > 5),"Đúng", "Sai")

→ Nhấn Enter kết quả trả về là: Đúng.

* Ví dụ: Cách dùng hàm IF kết hợp hàm AND: Cho bảng dữ liệu sau:

Cách dùng hàm IF kết hợp hàm And

- Yêu cầu: Nếu Mã SV là TP và số năm công tác trên 15 năm thì Thưởng 15000 còn lại Thưởng 10000.

⇒ Trong ô E3 nhập công thức như sau: =IF(AND(C3="TP",D3>15),15000,10000)

Tóm lại, hàm IF và AND trong thực tế thường được sử dụng kết hợp trong các bảng thống kê như tính lương nhân sự, tính kết quả đạt hay không đạt trong bảng điểm học tập, bảng tính hàng hóa,...

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác