Giải Toán 7 Tập 1 SGK Cánh Diều

Từ các tỉ số sau đây có thể lập được tỉ lệ thức không?...
Sử dụng máy tính cầm tay để tính rồi viết mỗi số sau dưới dạng số thập...
Áp dụng quy tắc làm tròn số để ước lượng kết quả của mỗi phép tính...
Các nhà khoa học tính được vận tốc ánh sáng bằng 299 792 458 m/s...
Làm tròn số 4,76908 với độ chính xác 0,5...
Làm tròn số 98 176 244 với độ chính xác là 50.
So sánh hai số a và b trong mỗi trường hợp sau: ...
Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?...
Tìm giá trị của x biết: ...
Tính giá trị biểu thức chứa dấu trị tuyệt đối sau...
Chọn dấu "<"; ">"; “=” thích hợp cho [?]:...
Tìm giá trị tuyệt đối của các số sau...
Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: ...
Tìm chữ số thích hợp điền cho [?]
So sánh các cặp số sau...
Tìm số đối của mỗi số sau:...