Hóa học lớp 8

Để thuận tiện cho việc trình bày ngắn gọn một phản ứng hoá học, người ta...
Nếu ghi nhớ được bảng hóa trị lớp 8 của các nguyên tố và bảng hóa trị...
Hãy vẽ những hình khối chữ nhật để so sánh thể tích các khí sau (đktc):...
Có 100g khí oxi và 100g khí cacbon đioxit cả hai khí đều ở 25oC và 1atm...
Hãy cho biết khối lượng của những lượng chất sau:...
Nêu quy tắc hóa trị với hợp chất hai nguyên tố. Lấy công thức hóa học của...
Sau khi nắm vững nội dung lý thuyết về mol, khối lượng mol và thể tích mol các...
Để đáp ứng yêu cầu cần biết có bao nhiêu nguyên tử, phân tử, khối...
Sau khi đã tìm hiểu về cách lập phương trình hóa học, cách cân bằng phương...
Theo định luật bảo toàn khối lượng, số nguyên tử mỗi nguyên tố trong các...
Định luật bảo toàn khối lượng là một trong những định luật quan trọng mà...
Sau khi tìm hiểu nội dung lý thuyết Định luật bảo toàn khối lượng, các em...