Bài viết liên quan

Bài 4 trang 67 SGK Hoá 8: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

11:11:5127/12/2022

Hãy cho biết khối lượng của những lượng chất sau:...

Bài 4 trang 67 SGK Hoá 8: Hãy cho biết khối lượng của những lượng chất sau:

a) 0,5 mol nguyên tử N; 0,01 mol nguyên tử Cl; 3 mol nguyên tử O;

b) 0,5 mol phân tử N2; 0,10 mol phân tử Cl2 ; 3 mol phân tử O2

c) 0,1 mol Fe ; 2,15 mol Cu, 0,8 mol H2SO4 ; 0,5 mol CuSO4

Giải bài 4 trang 67 sgk hoá 8:

a)  0,5 mol nguyên tử N; 0,01 mol nguyên tử Cl; 3 mol nguyên tử O;

 mN = 0,5 .14 = 7g.

 mCl = 0,1 .35.5 = 3.55g

 mO = 3.16 = 48g.

b) 0,5 mol phân tử N2; 0,10 mol phân tử Cl2 ; 3 mol phân tử O2

 mN2 = 0,5 .28 = 14g.

 mCl2 = 0,1 .71 = 7,1g

 mO2 = 3.32 =96g

c) 0,1 mol Fe ; 2,15 mol Cu, 0,8 mol H2SO4 ; 0,5 mol CuSO4

 mFe = 0,1 .56 =5,6g

 mCu = 2,15.64 = 137,6g

 mH2SO4 = 0,8.98 = 78,4g.

 mCuSO4 = 0,5 .160 = 80g

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác