Môn Toán

...Cho hai điểm M và P. Hãy vẽ thêm điểm N sao cho ba điểm M, N, P thẳng hàng...
...Hãy chỉ ra các điểm:...Nằm giữa hai điểm M và N.
Trong hình bên, em hãy dự đoán xem ba điểm nào thẳng hàng...
Trong hình bên, cho bốn điểm A, B, C, D thuộc đường thẳng m và điểm E không...
Hãy nêu một số hình ảnh của đường thẳng...
Vẽ hình cho mỗi trường hợp sau:...
Dùng kí hiệu để biểu thị các mối quan hệ...
Hãy đặt tên cho các điểm và đường thẳng trong hình dưới đây....
Tìm một số hình ảnh có tính đối xứng...
Nêu một số hình có tính đối xứng...
Hãy tìm một số hình ảnh, đồ vật trong tự nhiên có tính đối xứng...
Hình hai chiếc lá và hình bông hoa...
Hình nào sau đây có tâm đối xứng?...
Chữ cái nào sau đây có tâm đối xứng?...