Môn Toán

Tính giá trị của biểu thức:...
Đố vui: Viết phân số sau ở dạng tổng các phân số có mẫu số là số tự...
Bảo đọc hết một quyển sách trong 4 ngày. Ngày thứ nhất đọc được...
Người ta mở hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Vòi thứ nhất mỗi giờ...
Tìm số đối của các số nguyên sau: - 5; - 10; 4; - 4; 0; - 100; 2 021.
Hãy vẽ một trục số, rồi vẽ trên đó những điểm nằm cách điểm 0 hai đơn...
Vẽ một đoạn trục số từ - 10 đến 10. Biểu diễn các số nguyên sau đây:...
Số nguyên nào thích hợp cho các ô trống sau:...
Các phát biểu sau đúng hay sai?...
Dùng số nguyên thích hợp để diễn tả các tình huống sau:...
Tìm các cặp phân số đối nhau trong các phân số sau:...
Tính giá trị các biểu thức sau theo hai cách (có cách dùng tính chất phép...
Sắp xếp các số 2; 5/(-6); 3/5 ; -1; -2/5; 0 theo thứ tự tăng dần.
a) So sánh -11/5 với -7/4 với –2 bằng cách viết –2 ở dạng phân số có mẫu...
Căn cứ vào chiều cao trung bình của học sinh, người ta đưa ra chuẩn chiều cao...