Toán lớp 9

Giải hệ phương trình bằng cách đặt ẩn phụ là một trong những bài toán nâng...
Việc giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng đại số...
Để giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn trong chương trình lớp 9, chúng ta...
Căn bậc hai là bài học đầu tiên trong chương trình toán đại số 9. Đây là...
Viết phương trình đường thẳng thỏa mãn điều kiện cho trước có nhiều loại...
Viết phương trình đường thẳng thỏa mãn điều kiện cho trước có nhiều loại...
Viết phương trình đường thẳng thỏa mãn điều kiện cho trước có nhiều loại...
Viết phương trình đường thẳng thỏa mãn điều kiện cho trước có nhiều loại...
Viết phương trình đường thẳng thỏa mãn điều kiện cho trước có nhiều loại...
Phương trình bậc 2 có hai nghiệm phân biệt khi biệt thức delta lớn hơn 0, nhưng...
Phương trình bậc 2 có hai nghiệm phân biệt khi biệt thức delta lớn hơn 0, nhưng...
Các em đã làm quen nhiều với bài toán tính diện tích hình chữ nhật khi biết...
Ở bài trước các em đã biết dạng tổng quát của phương trình bậc 2 một ẩn,...
Ở bài trước các em đã biết công thức nghiệm của phương trình bậc 2,...
Hệ thức Vi-ét được nhà toán học người Pháp phát hiện vào đầu thế kỷ...
Các em đã biết cách giải phương trình bậc hai bằng cách sử dụng biệt số...