Hóa học lớp 11

Tính chất hóa học của Cacbon và Silic và các hợp chất của Cacbon, Silic đã...
Sau khi tìm hiểu phần kiến thức lý thuyết về tính chất hóa học, tính chất...
Ankan là các hidroncacbon mạch hở trong phân tử chỉ chứa các liên kết C-C và C-H....
Sau khi tìm hiểu phần kiến thức lý thuyết về tính chất hóa học, tính chất...
Anken hay olefin có công thức phân tử chung là CnH2n (n≥2) thường được dùng làm...
Sau khi tìm hiểu phần kiến thức lý thuyết về tính chất hóa học, tính chất...
Sau khi tìm hiểu phần kiến thức lý thuyết về tính chất hóa học, tính chất...
Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, muối cacbonat, xianua,...
Sau khi tìm hiểu phần lý thuyết về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ, phân...
Sau khi tìm hiểu nội dung lý thuyết về Cách thiết lập công thức đơn giản...
Cacbon monooxit CO là chất khí không màu, không vị, rất độc. Cacbon đioxit CO2 gây...
Nung 52,65 g CaCO3 ở 100oC và cho toàn bộ lượng khí thoát ra hấp thụ hết vào...
Cho 224,0 ml CO2 (đktc) hấp thụ hết trong 100,0ml dung dịch kali hidroxit 0,200 M...
Khi đun nóng dung dịch canxi hidrocacbonat thì có kết tủa xuất hiện...
Điều nào sau đây không đúng cho phản ứng của khí CO và O2?...
Có ba chất gồm CO, HCl và SO2 đựng trong ba bình riêng biệt. Trình bày phương...