Hóa học lớp 11

Xác định các chất X, Y, Z và hoàn thành các phản ứng sau...
Viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau, ghi rõ điều...
Khi đo phổ IR của hợp chất X thu được kết quả dưới:...
Viết công thức cấu tạo của hợp chất carbonyl có trong phân tử C5H10O. Gọi tên...
Cho các chất sau: (1) C3H6, (2) C2H5OH, (3) CH3CHO. Sắp xếp các chất theo chiều tăng...
Hoàn thành thông tin còn thiếu trong bảng...
Aspirin được dùng trong dùng để hạ sốt và giảm đau nhẹ đến trung bình do...
Giải thích vì sao phenol có phản ứng thế với dung dịch bromine dễ dàng...
Viết công thức cấu tạo của các đồng phân Phenol có công thức C7H8O...
Viết công thức phân tử và công thức cấu tạo của phenol đơn giản nhất...
Theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về cách pha chế nước rửa...
Khi chưng cất rượu gạo theo phương pháp nấu rượu truyền thống, tại sao không...
Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau:...
FC là hợp chất khó cháy, không độc và trơ về mặt hoá học. Trước đây CFC...
Cho sơ đồ biến đổi của 1-chloropropane như sau:...
Gọi tên các dẫn xuất halogen...