Hóa học lớp 11

Amoniac được sử dụng để sản xuất axit nitric, phân đạm như ure, amoni nitrat,...
Sau khi đã nắm được tính chất vật lý, tính chất hóa học cách điều chế và...
Hóa 11 bài 3 với nội dung về sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit -...
Các em đã được tìm hiểu về sự điện li của nước, tích số ion của nước,...
Bài viết trước các em đã biết để sự điện li, chất điện li và phân loại...
Sau khi nắm được nội dung về Axit, Bazơ, Muối và Hidroxit lưỡng tính theo...
Quá trình điện li xảy ra khi có sự tương tác giữa phân tử nước và phân tử...