Toán lớp 7

Tìm các tam giác cân và tam giác đều...
Đặt tên cho một số điểm có trong Hình 26 và chỉ ra ba cặp tam giác bằng nhau...
Cho góc xOy. Lấy hai điểm A, B thuộc tia Ox sao cho OA < OB....
Cho tam giác FGH có FG = FH. Lấy điểm I trên cạnh GH sao cho FI là tia phân giác...
Cho Hình 25 có EF = HG, EG = HF. Chứng minh rằng:...
Cho đoạn thẳng AB có O là trung điểm. Vẽ hai đường thẳng m và n...
Cho biết ΔMNP = ΔDEF và MN = 4 cm, MP = 5 cm, EF = 6 cm...
Cho hai tam giác bằng nhau ABC và DEF (các đỉnh chưa viết tương ứng)...
Cho ΔDEF = ΔHIK và ∠D = 73o, DE = 5 cm, IK = 7 cm...
Quan sát Hình 23 rồi thay dấu ? bằng tên tam giác thích hợp...
Cho hình hộp chữ nhật có thể tích bằng...
Tính chiều dài của một hình chữ nhật...
Cho hai hình chữ nhật như Hình 4. Tìm đa thức theo biến x...