Toán lớp 10

Xếp 4 viên bi xanh và 5 bi trắng có các kích thước khác nhau thành một hàng ngang...
Gieo hai con xúc xắc. Hãy tính số các kết quả thuận lợi cho biến cố:..
Trong hộp có 3 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 3. Hãy xác định không gian...
Chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương nhỏ hơn 100...
Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C)...
Lập phương trình đường tròn...
Tìm tâm và bán kính của các đường tròn có phương trình:...
Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng:...
Tính tâm và bán kính của đường tròn tâm M(-2; 3) và tiếp xúc với đường...
Tìm tọa độ giao điểm và góc giữa hai đường thẳng d1 và d2...
Cho AB và CD là hai dây cung vuông góc tại E của đường tròn (O)...
Một gương lõm có mặt cắt hình parabol như Hình 1, có tiêu điểm cách đỉnh...
Viết phương trình chính tắc của parabol thỏa mãn từng điều kiện sau:...
Tìm tọa độ tiêu điểm, phương trình đường chuẩn của các parabol sau:...
Viết phương trình chính tắc của hypebol thỏa mãn từng điều kiện sau:...
Tìm tọa độ các tiêu điểm, tọa độ các đỉnh, độ dài trục thực và trục...