Hóa học lớp 9

Sau khi học xong nội dung lý thuyết về trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí...
Hãy tính thể tích khí CO2 (đktc) tạo thành để dập tắt đám cháy nếu trong...
Hãy cho biết trong các cặp chất sau đây, cặp nào có thể tác dụng với nhau...
Viết các phương trình hóa học biểu diễn chuyển hóa sau:...
Dựa vào tính chất hóa học của muối cacbonat, hãy nêu tính chất của muối...
Hãy lấy ví dụ chứng tỏ rằng H2CO3 là axit yếu hơn HCl và là axit không bền.
Hãy xác định thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp CO...
Tại sao sử dụng than để đun nấu, nung gạch ngói, nung vôi gây ô nhiễm môi...
Hãy xác định công thức hóa học thích hợp của A, B, C, D trong thí nghiệm ở...
Hãy xác định thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp CO...
Trên bề mặt hồ nước tôi vôi lâu ngày thường có lớp màng chất rắn.....
Có hỗn hợp hai khí CO và CO2. Nêu phương pháp hóa học để chứng minh sự có...
Hãy viết phương trình hóa học của CO2 với dung dịch NaOH, dung dịch...