Hóa học lớp 9

Oxit Axit, Oxit Bazo KHÔNG phải là hợp chất của Oxit với Axit hay của Oxit với...
Như các em đã biết, giữa các hợp chất vô cơ như Oxit, Axit, Bazo, Muối có sự...
Ở những bài trước các em đã được học về tính chất hóa học của hợp...
Sau khi tìm hiểu nội dung lý thuyết mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ: các...
Trong thực tế các em thấy ở nhà chúng ta, một số trái cây như nho, táo,... để...
Bài trước các em đã biết được tính chất hóa học của Oxit axit và Oxit bazơ...
Bài viết trước các em đã biết được tính chất hóa học cũng như các điều...
Có nhiều loại axit như: axit Clohidric HCl, axit Sunfuric H2SO4, axit Nitric HNO3, axit Hidro...
Sau nội dung lý thuyết về tính chất hóa học của axit, axit mạnh và axit yếu...
Trong bài 4 hóa học 9 chúng ta sẽ tìm hiểu một số axit quan trọng như axit...
Ở bài trước các em đã được tìm hiểu nội dung lý thuyết về một số axit...
Gluxit hay cacbohidrat là tên gọi chung của một nhóm các hợp chất hữu cơ thiên...
Sau khi đã tìm hiểu về trạng thái tự nhiên, tính chất vật lý, tính chất hóa...
Saccarozơ là loại đường phổ biến có trong nhiều loại thực vật, saccarozơ...
Sau khi tìm hiểu về trạng thái tự nhiên, tính chất vật lý, tính chất hóa học...
Chúng ta đã biết có loại bazơ tan được trong nước như: NaOH, Ba(OH)2, KOH,... có...