Giải Hóa 10 Chân Trời ST

Hoàn thành những thông tin chưa biết trong bảng sau:...
Silicon là nguyên tố được sử dụng để chế tạo vật liệu bán dẫn, có vai...
Một nguyên tử X gồm 16 proton, 16 electron và 16 neutron. Nguyên tử X có kí hiệu...
Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố: carbon (Z = 6), sodium (Z = 11)...
Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của những nguyên tố nào dưới đây có...
Cho nguyên tố X có 2 lớp eletron, lớp thứ 2 có 6 electron. Xác định số hiệu...
Trong các cách biểu diễn electron vào các orbital của phân lớp 2p ở trạng thái...
Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau: a) Nguyên tố thuộc chu...
Dãy nào gồm các nguyên tố có tính chất hóa học tương tự nhau? Vì sao? a) Oxygen...
Viết cấu hình electron và xác định vị trí của các nguyên tố sau trong bảng...
Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học hãy cho biết các nguyên tố nào có...
Xét ba nguyên tố có cấu hình electron lần lượt là: X. 1s22s22p63s1...  
Bốn nguyên tố D, E, M, Q cùng thuộc một nhóm A trong bảng tuần hoàn, có số...
Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây có bán kính nhỏ nhất?...
Nguyên tử của một nguyên tố có cấu hình electron: [Ar] 4s2. Nguyên tố này là...