Hóa Học

Mol, khối lượng mol là một trong những khái niệm quan trọng mà các em được...
Để thuận tiện cho việc trình bày ngắn gọn một phản ứng hoá học, người ta...
Chi tiết hướng dẫn cách viết công thức Lewis của HCN, công thức electron, công...
Chi tiết hướng dẫn cách viết công thức Lewis của HClO2 (Chlorous acid), công...
Tương tác Van Der Waals hình thành do sự xuất hiện của các lưỡng cực tạm...
Liên kết Hydrogen và tương tác Van De Waals là những khái niệm được để cập...
Tương tác Van Der Waals hình thành do sự xuất hiện của các lưỡng cực tạm...
Liên kết Hydrogen và tương tác Van der Waals là nội dung bài 11 hoá 10 SGK Chân trời...
Như đã biết Công thức Lewis (Lewis structure) biểu diễn sự hình thành liên kết...
Như đã biết Công thức Lewis (Lewis structure) biểu diễn sự hình thành liên kết...
Như đã biết Công thức Lewis (Lewis structure) biểu diễn sự hình thành liên kết...
Công thức Lewis biểu diễn sự hình thành liên kết hoá học giữa các nguyên tử...
Chi tiết hướng dẫn cách viết công thức Lewis của HClO3 (Chloric acid), công thức...
Chi tiết hướng dẫn cách viết công thức Lewis của HClO (Hypochlorous acid), công...
Chi tiết hướng dẫn cách viết công thức Lewis của HClO4  (percloric acid), công...