Hóa học lớp 10

Sự phân bố electron không đồng đều trong một nguyên tử hay một phân tử hình...
Phản ứng Oxi hóa - Khử và ứng dụng trong cuộc sống là nội dung bài 12 hoá 10...
Liên kết hydrogen là tương tác tĩnh điện yếu giữa phần tử hiđro mang điện...
Liên kết Hydrogen và tương tác Van der Waals là nội dung bài 11 hoá 10 SGK Chân trời...
Công thức Lewis biểu diễn sự hình thành liên kết hoá học giữa các nguyên tử...
Biến thiên enthalpy của một phản ứng được ghi ở sơ đồ dưới. Kết luận...
a) Cho biết 1 g electron có bao nhiêu hạt? b) Tính khối lượng của 1 mol electron...
Mỗi phát biểu dưới đây mô tả loại hạt nào trong nguyên tử? a) Hạt mang...
Thông tin nào sau đây không đúng? A. Proton mang điện tích dương, nằm trong hạt...
Hãy cho biết dữ kiện nào trong thí nghiệm của Rutherford chứng minh nguyên tử có...
rong tự nhiên, magnesium có 3 đồng vị bền là 24Mg, 25Mg và 26Mg. Phương pháp...
Hoàn thành những thông tin chưa biết trong bảng sau:...
Silicon là nguyên tố được sử dụng để chế tạo vật liệu bán dẫn, có vai...
Một nguyên tử X gồm 16 proton, 16 electron và 16 neutron. Nguyên tử X có kí hiệu...
Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố: carbon (Z = 6), sodium (Z = 11)...