Giải Toán 11 Tập 1 SGK Chân Trời ST

Kết quả đo chiều cao của 200 cây keo 3 năm tuổi ở một nông trường được...
Một thư viện thống kế số lượng sách được mượn mỗi ngày trong ba tháng ở...
Người ta đếm số xe ô tô đi qua một trạm thu phí mỗi phút trong khoảng thời...
Anh Văn ghi lại cự li 30 lần ném lao của minh ở bảng sau...
Cho hai điểm A, B nằm ngoài mặt phẳng (α) và đường thẳng d cắt (α)...
Vẽ hình biểu diễn của một hình vuông nội tiếp trong một hình tròn
Vẽ hình biểu diễn của một lục giác đều.
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
Chỉ ra các mặt phẳng song song trong mỗi hình sau. Tìm thêm một số ví dụ...
Để làm một khung lồng đèn kéo quân hình lăng trụ lục giác ABCDEF.A'B'C'D'E'F',...
Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Gọi G1 và G2 lần lượt là trọng tâm của hai tam...
Cho hai hình vuông ABCD và ABEF ở hai mặt phẳng khác nhau...
Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình bình hành tâm O có O là giao điểm...
Trong mặt phẳng (P) cho hình bình hành ABCD...
Mô tả vị trí tương đối của các đường thẳng a, b, c, d, e với mặt phẳng...