Môn Toán

 Sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn giá trị tuyệt đối của các số...
Tìm giá trị tuyệt đối của các số sau:...
Tìm số đối của các số sau:...
Hãy thay [?] bằng các chữ số thích hợp....
Hãy cho biết tính đúng, sai của các khẳng định sau:...
Sắp xếp các số thực sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn:...
Hãy thay mỗi [?] bằng kí hiệu ∈ hoặc ∉ để có phát biểu đúng....
Tìm số hữu tỉ trong các số sau:...
Tính bán kính của một hình tròn có diện tích là 9869 m2 (dùng máy tính cầm tay).
Bác Thu thuê thợ lát gạch một cái sân hình vuông hết tất cả là 10 125 000...
Dùng máy tính cầm tay để tính các căn bậc hai số học sau (làm tròn đến 3...
Hãy thay dấu ? bằng các số thích hợp...
Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:...
Hãy biểu diễn các số hữu tỉ sau đây dưới dạng số thập phân:...