Môn Toán

Áp dụng tính chất 1 và tính chất 2 để tìm một phân số bằng mỗi phân số...
Viết các số nguyên sau ở dạng phân số:..
Tìm cặp phân số bằng nhau trong các cặp phân số sau:...
Một bể nước có 2 máy bơm để cấp và thoát nước. Nếu bể chưa có nước,...
Đọc các phân số sau: -13/12; -25/6; 0/5; -52/5.
Vẽ lại hình bên và tô màu để phân số biểu thị phần tô màu bằng 5/12.
Chứng minh rằng với mọi số thực m ta luôn có: 9m2 + 2m > -3
Một khung dây thép hình chữ nhật có chiều dài 20 cm và chiều rộng 15 cm được...
Xét dấu của các tam thức bậc hai sau đây:...
Dựa vào đồ thị của các hàm số bậc hai sau đây, hãy lập bảng xét dấu của...
Xác định giá trị của m để các đa thức sau là tam thức bậc hai...
Đa thức nào sau đây là tam thức bậc hai?...