Môn Toán

Tính diện tích hình chữ nhật ABCD ở hình bên theo hai cách, trong đó có cách...
Một ô tô chạy hết 8 phút trên một đoạn đường với vận tốc trung bình 40...
Tính giá trị của biểu thức:...
Đố vui: Viết phân số sau ở dạng tổng các phân số có mẫu số là số tự...
Tìm số đối của các số nguyên sau: - 5; - 10; 4; - 4; 0; - 100; 2 021.
Hãy vẽ một trục số, rồi vẽ trên đó những điểm nằm cách điểm 0 hai đơn...
Vẽ một đoạn trục số từ - 10 đến 10. Biểu diễn các số nguyên sau đây:...
Số nguyên nào thích hợp cho các ô trống sau:...
Các phát biểu sau đúng hay sai?...
Dùng số nguyên thích hợp để diễn tả các tình huống sau:...
Cho đường thẳng xy đi qua điểm O. Vẽ tia Oz sao cho...
Cho hai đường thẳng MN, PQ cắt nhau tại A và tạo thành...