Môn Toán

Tìm hai số nguyên khác nhau a và b thỏa mãn a ⋮ b và b ⋮ a.
Bạn Hồng đang ngồi trên máy bay, bạn ấy thấy màn hình thông bảo nhiệt độ...
Một kho lạnh đang ở nhiệt độ 8oC, một công nhân cần đặt chế độ làm cho...
Không thực hiện phép tính, hãy so sánh:...
Tìm tích 213.3. Từ đó suy ra nhanh kết quả của các tích sau:...
Archimedes (Ác-si-mét) là nhà bác học người Hi Lạp, ông sinh năm 287 TCN và mất...
Một toà nhà có 12 tầng và 3 tầng hầm (tầng G được đánh số là tầng 0), hãy...
Em hãy dùng số nguyên âm để giải bài toán sau: Một chiếc tàu ngầm đang ở...
Không thực hiện phép tính, tìm dấu thích hợp cho dấu ? ở bảng sau:...