Bài viết liên quan

Cách nhân đa thức với đa thức (Quy tắc nhân đa thức với đa thức) - Toán 8 bài 2 tập 1

20:54:0626/06/2021

Bài học trước các em đã biết cách nhân đơn thức với đa thức (quy tắc nhân đơn thức với đa thức) là ta phải nhân đơn thức với từng số hạng của đa thức rồi cộng các tích với nhau. 

Bài này sẽ giúp chúng ta biết được: Cách nhân đa thức với đa thức thực hiện như thế nào? Quy tắc nhân đa thức với đa thức ra sao?

Một số dạng Bài tập vận dụng nhân đa thức với đa thức

1. Quy tắc nhân đa thức với đa thức

- Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau.

- Tích của hai đa thức là một đa thức

2. Công thức nhân đa thức với đa thức

- Cho A, B, C, D là các đa thức, ta có:

 (A + B ).(C + D ) = A.(C + D) + B.(C + D)

 = AC + AD + BC + BD.

* Ví dụ 1: Nhân đa thức  với đa thức 

Ta có:  

 

* Ví dụ 2: Làm tính nhân:

a) (x + 3)(x2 + 3x – 5);

b) (xy – 1)(xy + 5).

> Lời giải:

a) (x + 3)(x2 + 3x – 5)

= x.(x2 + 3x – 5) + 3.(x2 + 3x – 5)

= x.x2 + x.3x + x.(–5) + 3.x2 + 3.3x + 3.(–5)

= x3 + 3x2 – 5x + 3x2 + 9x – 15

= x3 + (3x2 + 3x2) + (9x – 5x) – 15

= x3 + 6x2 + 4x – 15.

b) (xy – 1)(xy + 5)

= xy.(xy + 5) + (–1).(xy + 5)

= xy.xy + xy.5 + (–1).xy + (–1).5

= x2y2 + 5xy – xy – 5

= x2y2+ 4xy – 5.

* Ví dụ 3: Viết biểu thức tính diện tích của một hình chữ nhật theo x và y, biết hai kích thước của hình chữ nhật đó là (2x + y) và (2x – y).

Áp dụng: Tính diện tích hình chữ nhật khi x = 2,5 mét và y = 1 mét.

> Lời giải:

- Biểu thức tính diện tích hình chữ nhật (chiều dài * chiều rộng) là:

S = (2x + y).(2x – y) = 2x.(2x – y) + y.(2x – y)

  = 2x.2x + 2x.(–y) + y.2x + y.(–y)

  = 4x2 – 2xy + 2xy – y2 = 4x2 – y2

- Áp dụng : khi x = 2,5 mét và y = 1 mét

⇒ S = 4.(2,5)2 – 12 = 4.6,25 – 1 = 25 – 1 = 24m2

Vậy diện tích của hình chữ nhật là: 24 mét vuông

Trên đây là nội dung lý thuyết Cách nhân đa thức với đa thức (Quy tắc nhân đa thức với đa thức). Các em cần ghi nhớ quy tắc nhân này để vận dụng làm các bài tập, chúc các em học tốt.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác