Bài viết liên quan

Bất phương trình một ẩn là gì? Cách tìm tập nghiệm của bất phương trình - Toán 8 tập 2 bài 3

15:54:1207/03/2021

Các em đã biết về phương trình một ẩn, vậy bất phương trình một ẩn có tương tự như phương trình một ẩn hay không?

Bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu về bất phương trình một ẩn là gì? thế nào là bất phương trình tương đương và cách tìm tập nghiệm của bất phương trình một ẩn.

1. Bất phương trình một ẩn là gì?

• Bất phương trình ẩn x là hệ thức A(x) > B(x) hoặc A(x) < B(x) hoặc A(x) ≤ B(x) hoặc A(x) ≥ B(x). 

- Trong đó: A(x) gọi là vế trái; B(x) gọi là vế phải của bất phương trình.

- Nghiệm của bất phương trình là giá tri của ẩn thay vào bất phương trình ta được một khẳng định đúng.

* Ví dụ: a) Hãy cho biết vế trái, vế phải của bất phương trình x2 ≤ 6x –5.

b) Chứng tỏ các số 3; 4 và 5 đều là nghiệm, còn số 6 không phải là nghiệm của bất phương trình vừa nêu.

* Lời giải:

a) Vế trái: x2; Vế phải: 6x –5

b) Với x = 3, BPT trở thành 32 ≤ 6.3 –5 hay 9 ≤ 13 (Đúng)

Do đó x = 3 là nghiệm của bất phương trình.

+ Với x = 4, BPT trở thành: 42 ≤ 6.4 –5 hay 16 ≤ 19 (Đúng)

Do đó x = 4 là nghiệm của bất phương trình.

+ Với x = 5, BPT trở thành 52 ≤ 6.5 –5 hay 25 ≤ 25 (Đúng)

Do đó x = 5 là nghiệm của bất phương trình

+ Với x = 6 , BPT trở thành: 62 ≤ 6.6 –5 hay 36 ≤ 31 (Sai)

Do đó x = 6 không là nghiệm của bất phương trình.

2. Tập nghiệm của bất phương trình.

• Tập hợp tất cả các nghiệm của bất phương trình được gọi là tập nghiệm của bất phương trình đó.

* Ví dụ 1: Hãy cho biết vế trái (VT), vế phải (VP) và tập nghiệm của bất phương trình x > 3, bất phương trình 3 < x và phương trình x = 3.

* Lời giải:

- Bất phương trình x > 3 có VT = x; VP = 3

Nghiệm của bất phương trình x > 3 là tập hợp các số lớn hơn 3, {x|x > 3}

- Bất phương trình 3 < x có VT = 3; VP = x

Nghiệm của bất phương trình 3 < x là tập hợp các số lớn hơn 3, {x|x > 3}

- Phương trình x = 3 có VT = x; VP = 3

Nghiệm của phương trình x = 3 là 3.

* Ví dụ 2: Viết và biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình x ≥ -2 trên trục số.

* Lời giải:

- Tập nghiệm của bất phương trình x ≥ -2 là {x|x ≥ -2}

Biểu diễn trên trục số:
tập nghiệm x lớn hơn hoặc bằng - 2

* Ví dụ 3: Viết và biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình x < 4 trên trục số.

* Lời giải:

- Tập nghiệm của bất phương trình x < 4 là {x|x < 4}

Biểu diễn trên trục số:

tập nghiệm x nhỏ hơn bằng 43. Bất phương trình tương đương

• Hai bất phương trình tương đương là hai bất phương trình có cùng tập nghiệm,

- Kí hiệu là: "" đọc là tương đương.

* Ví dụ: 5 < x ⇔ x > 5

4. Bài tập về Bất phương trình một ẩn

* Bài 15 trang 43 SGK Toán 8 tập 2: Kiểm tra xem giá trị x = 3 là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau:

a) 2x + 3 < 9;     b) -4x > 2x + 5;     c) 5 - x > 3x - 12

* Lời giải:

Thay x = 3 lần lượt vào từng vế của mỗi bất phương trình, ta được:

a) 2x + 3 = 2.3 + 3 = 9

Vậy x = 3 không là nghiệm của bất phương trình 2x + 3 < 9.

b) -4x = -4.3 = -12

2x + 5 = 2.3 + 5 = 11

-12 < 11 nên x = 3 không phải nghiệm của bất phương trình -4x > 2x + 5.

c) 5 – x = 5 – 3 = 2

3x – 12 = 3.3 – 12 = -3.

Vì 2 > -3 nên x = 3 là nghiệm của bất phương trình 5 – x > 3x – 12.

* Bài 16 trang 43 SGK Toán 8 tập 2: Viết và biểu diễn tập nghiệm trên trục số của mỗi bất phương trình sau:

a) x < 4 ;        b) x ≤ -2

c) x > -3 ;       d) x ≥ 1

* Lời giải:

a) Tập nghiệm của bất phương trình x < 4 là {x| x < 4}.

tập nghiệp x nhỏ hơn 4

b) Tập nghiệm của bất phương trình x ≤ -2 là {x| x ≤ -2}

tập nghiệm x nhỏ hơn bằng -2

c) Tập nghiệm của bất phương trình x > -3 là {x | x > -3}

tập nghiệm x lớn hơn -3

d) Tập nghiệm của bất phương trình x ≥ 1 là {x | x ≥ 1}

tập nghiệm x lớn hơn bằng 1

* Bài 17 trang 43 SGK Toán 8 tập 2: Hình vẽ sau đây biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? (Chỉ nêu một bất phương trình).

bài 17 trang 43 sgk toán 8 tập 2

* Lời giải:

a) Hình a biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình x ≤ 6

b) Hình b biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình x > 2

c) Hình c biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình x ≥ 5

d) Hình d biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình x < -1

* Bài 18 trang 43 SGK Toán 8 tập 2: Hãy lập bất phương trình cho bài toán sau:

Quãng đường từ A đến B dài 50km. Một ô tô đi từ A đến B, khởi hành lúc 7h. Hỏi ô tô phải đi với vận tốc bao nhiêu km/h để đến B trước 9 giờ cùng ngày?

* Lời giải:

Gọi x là vận tốc của ô tô (x > 0, km/h)

Thời gian ô tô đi từ A đến B là: 50/x (giờ).

Để ô tô đến trước 9h thì ô tô phải đi với thời gian ít hơn: 9 - 7 = 2h hay (50/x)<2

⇔ 50 < 2x (nhân cả hai vế với x > 0)

⇔ 25 < x (chia cả hai vế cho 2).

Vậy để ô tô đến B trước 9 giờ thì ô tô phải chạy với vận tốc x thỏa mãn: x > 25.(km/h)

Tóm lại, với bài viết này các em đã có đủ kiến thức để trả lời câu hỏi bất phương trình một ẩn là gì? cách tìm tập nghiệm của bất phương trình và biểu diễn được trên trục số, hiểu được thế nào là bất phương trình tương đương.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác