Cách dùng hàm AND trong Excel, Ví dụ minh họa cách dùng hàm AND

20:29:0120/09/2020

Hàm AND trong Excel là một trong những hàm được xếp vào nhóm các hàm logic, hàm AND trả về 1 trong 2 giá trị là TRUE hoặc FALSE.

Vậy cách dùng hàm AND như thế nào? cú pháp hàm AND ra sao? Khi nào hàm AND trả về giá trị TRUE và khi nào nó trả về giá trị FALSE chúng ta cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới đây.

* Cú Pháp=AND(Logical1; [Logical2]; [Logical3];...)

• Trong đó:

- Logical1: Bắt buộc

- Logical2, Logical3,...: Tùy chọn (có thể có hoặc không).

* Kết quả trả về của hàm AND:

- Nếu biểu thức logical ĐÚNG: trả kết quả là TRUE

- Nếu biểu thức logical SAI: trả về kết quả FALSE

* Ví dụ minh họa cách dùng hàm AND

- Khi nhập công thức trong Excel: =AND(10>8, 5>6)

→ Kết quả trả về là là FALSE (SAI): Chỉ cần 1 trong các biểu thức logic sai kết quả trả về sẽ là FALSE (SAI).

- Khi nhập công thức trong Excel: =AND(10>8, 6>5)

→ Kết quả trả về là là TRUE (ĐÚNG): Khi tất cả biểu thức điều kiện là TRUE (ĐÚNG).

- Nếu hàm có nhiều biểu thức logical: trả về kết quả TRUE nếu TẤT CẢ các biểu thức logical đúng; trả về kết quả FALSE nếu MỘT trong các biểu thức logical SAI.

- Hàm AND có tối đa 256 đối số phải là các giá trị logic hay các mảng hoặc tham chiếu chứa các giá trị logic. Tất cả các giá trị sẽ bị bỏ qua nếu một đối số mảng hoặc tham chiếu có chứa văn bản hoặc ô rỗng.

Thực tế hàm AND ít khi dùng độc lập bởi mà thường được dùng kết hợp với các hàm khác để mở rộng tính hữu dụng, mà phổ biến là sử dụng hàm AND kết hợp với hàm IF.

Như vậy, các bạn thấy cách sử dụng hàm AND khá đơn giản, các bạn cần nhớ cú pháp của hàm, đối số của hàm AND là các giá trị logic (tối thiểu phải có 1 biểu thức logic và tối đa 256 biểu thức logic trong một hàm AND). Kết quả trả về của hàm AND là giá trị đúng hoặc sai (TRUE hoặc FALSE).

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác