Hóa Học

Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và...
Để phân biệt dung dịch glucozơ, dung dịch saccarozơ và andehit axetic có thể dùng...
Protein là thành phần chính của cơ thể động vật, có trong thực vật và là cơ...
Khi thủy phân 500 gam protein A thu được 170 gam alanin...
Xác định phân tử khối gần của một hemoglobin (huyết cầu tố)...
Phân biệt các khái niệm: a) Peptit và protein...
Peptit là gì? Liên kết peptit là gì? Có bao nhiều liên kết peptit trong một...
Thuốc thử nào dưới đây dùng để phân biệt các dung dịch glucozo, glixerol,...
Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit?...
Sau khi đã nắm được khái niệm, tính chất vật lý, tính chất hóa học và...
Axit photphoric là một axit có độ mạnh trung bình, đây cũng là một trong những...
Để thu được muối photphat trung hoà, cần lấy bao nhiêu ml dung dịch NaOH 1,00M...
Phương trình điện li tổng cộng của H3PO4 trong dung dịch là:...
Nêu những điểm giống nhau và khác nhau về tính chất hoá học giữa axit nitric...
Viết phương trình hoá học dạng phân tử và dạng ion rút gọn của phản ứng...