Hóa Học

Ở các bài học trước, các bạn đã được học về tính chất vật lý, tính...
Phenol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm -OH liên kết trực tiếp...
Ancol là những hợp chất hữu cơ trong phẩn tử có nhóm hidroxyl -OH liên kết...
Dẫn xuất halogen có nhiều ứng dụng trong thực tế, trong đó, nhiều dẫn xuất...
Trong các bài học trước các em đã được học về tính chất vật lý, tính...
Benzen có công thức phân tử C6H6 có cấu trúc thẳng và có hình lục giác đều....
Như các em đã biết, nguyên tử được cấu tạo bởi 2 thành phần là: Hạt nhân...
Các phản ứng hóa học đều thuộc một trong 2 dạng phản ứng: Phản ứng một...
Khi nói đến tốc độ là chúng ta nghĩ ngay tới sự chuyển động nhanh hay chậm,...
Halogen là những nguyên tố thuộc nhóm VIIA trong bảng tuần hoàn hóa học, thông...
Liên kết cộng hóa trị được hình thành giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều...
Liên kết ion là một trong những liên kết phổ biến để các nguyên tử kim loại...
Amin là hợp chất được tạo thành khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro...
Ankin là các hidrocacbon có công thức phân tử chung là CnH2n-2 (với n≥2). Như...
Ankadien là hidrocacbon mạch hở có hai liên kết đôi C=C trong phân tử. Từ...
Tin xem nhiều nhất