Hóa học lớp 8

Nêu quy tắc hóa trị với hợp chất hai nguyên tố. Lấy công thức hóa học của...
Sau khi nắm vững nội dung lý thuyết về mol, khối lượng mol và thể tích mol các...
Để đáp ứng yêu cầu cần biết có bao nhiêu nguyên tử, phân tử, khối...
Sau khi đã tìm hiểu về cách lập phương trình hóa học, cách cân bằng phương...
Theo định luật bảo toàn khối lượng, số nguyên tử mỗi nguyên tố trong các...
Định luật bảo toàn khối lượng là một trong những định luật quan trọng mà...
Sau khi tìm hiểu nội dung lý thuyết Định luật bảo toàn khối lượng, các em...
Cho 100 g khí oxi và 100 g khí cacbon đioxit, cả 2khí đều ở 200C và 1 atm...
Kết luận nào sau đây đúng? Thế tích mol của chất khí phụ thuộc vào:...