Toán lớp 8

Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?...
Viết các biểu thức sau thành đa thức:...
Khu vực của nhà bác Xuân có dạng hình vuông. Bác Xuân muốn dành một mảnh...
Bạn Hạnh dự định cắt một miếng bìa có dạng tam giác vuông với độ dài hai...
Chứng minh rằng biểu thức P = 5x(2 – x) – (x + 1)(x + 9) luôn nhận giá trị âm...
Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức...
Rút gọn biểu thức đơn thức, đa thức...
Thực hiện phép tính đơn thức, đa thức
Thực hiện các phép tính nhân đơn thức, đa thức....
Tính giá trị của đa thức:...
Thu gọn mỗi đa thức sau:...
Các đơn thức trong mỗi trường hợp sau có đồng dạng hay không? Vì sao?...
Thu gọn mỗi đơn thức sau:...
Trong những biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?...