Toán lớp 6

Sắp xếp các số 2; 5/(-6); 3/5 ; -1; -2/5; 0 theo thứ tự tăng dần.
a) So sánh -11/5 với -7/4 với –2 bằng cách viết –2 ở dạng phân số có mẫu...
Căn cứ vào chiều cao trung bình của học sinh, người ta đưa ra chuẩn chiều cao...
Bảo đọc hết một quyển sách trong 4 ngày. Ngày thứ nhất đọc được...
Tìm các cặp phân số đối nhau trong các phân số sau:...
Người ta mở hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Vòi thứ nhất mỗi giờ...
Dùng phân số có mẫu số dương nhỏ nhất biểu thị phần tô màu trong mỗi hình...
Dùng phân số để viết mỗi khối lượng sau theo tạ, theo tấn....
Dùng phân số có mẫu số dương nhỏ nhất để biểu thị xem số phút sau đây...
Hãy lập bảng dữ liệu ban đầu để tìm hiểu về món ăn sáng ưa thích nhất...
Hãy lập bảng dữ liệu ban đầu để điều tra số thành viên trong gia đình của...
Điều tra loại phim yêu thích nhất của 36 học sinh lớp 6A3, bạn lớp trưởng thu...
Tính diện tích hình chữ nhật ABCD ở hình bên theo hai cách, trong đó có cách...
Một ô tô chạy hết 8 phút trên một đoạn đường với vận tốc trung bình 40...
Tính giá trị của biểu thức:...