Toán lớp 6

Chữ số 4 đứng ở hàng nào trong một số tự nhiên nếu nó có giá trị bằng:...
Cho các số: 27 501; 106 712; 7 110 385; 2 915 404 267 (viết trong hệ thập phân)...
Hệ Mặt Trời gồm có Mặt Trời ở trung tâm và 8 thiên thể quay quanh Mặt Trời...
Bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng, hãy viết tập hợp A...
Bằng cách liệt kê các phần tử, hãy viết các tập hợp sau:...
Cho tập hợp: U = {x ∈ ℕ | x chia hết cho 3}...
Cho hai tập hợp: A = {a; b; c; x; y} và B = {b; d; y; t; u; v}...
Sử dụng máy tính cầm tay...
Ở Bắc Bộ, quy ước: 1 thước = 24m2 , 1 sào = 15 thước, 1 mẫu = 10 sào. ..
Lá cây chứa rất nhiều chất diệp lục trong lục lạp làm cho lá có màu xanh...
Một đội thanh niên tình nguyện có 130 người cần thuê ô tô để di chuyển...
Một bệnh nhân bị sốt cao, mất nước. Bác sĩ chỉ định uống 2 lít dung dịch...
Đặt tính rồi tính: a) 409 . 215...
Tính một cách hợp lí:...
Tìm các số thích hợp ở [?]:...