Hóa học lớp 10

Như đã biết Công thức Lewis (Lewis structure) biểu diễn sự hình thành liên kết...
Như đã biết Công thức Lewis (Lewis structure) biểu diễn sự hình thành liên kết...
Công thức Lewis biểu diễn sự hình thành liên kết hoá học giữa các nguyên tử...
Như đã biết Công thức Lewis (Lewis structure) biểu diễn sự hình thành liên kết...
"Natri clorid 0,9%" là nước muối sinh lí chứa sodium chloride (NaCl), nồng độ 0,9%...
Trong phòng thí nghiệm, một khí hydrogen halide (HX) được điều chế theo phản...
Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra trong các trường hợp:...
Chlorine B (C6H5ClNNaO2S) là chất thường được sử dụng để sát khuẩn trên các...
Giải thích vì sao các nguyên tố halogen không tồn tại ở dạng đơn chất trong...
Hoàn thành các phương trình minh họa tính chất hóa học của các nguyên tố...
Cho phương trình hóa học của phản ứng: 2CO(g) + O2(g) → 2CO2(g)...
Cho a g kim loại Zn dạng hạt vào lượng dư dung dịch HCl 2M, phương trình hóa học...
Nồng độ, nhiệt độ, áp suất, diện tích tiếp xúc, chất xúc tác ảnh hưởng...
Hai nhân vật minh họa trong hình bên đang chế biến món gà rán, được thực...
Dữ liệu thí nghiệm của phản ứng: SO2Cl2(g) → SO2(g) + Cl2(g) được trình bày...
Cho phản ứng: 2N2O5(g) → 4NO2(g) + O2(g). Sau thời gian từ giây 61 đến giây 120,...