Bài viết liên quan

Bài tập về Nguyên tố hóa học, nguyên tử khối - Hóa 8 bài 5

16:27:0428/07/2021

Ở bài viết trước các em đã biết nguyên tố hóa học là gì? ký hiệu của các nguyên tố hóa học? nguyên tử khối của nguyên tố hóa học là gì?

Bài viết này, chúng ta sẽ áp dụng kiến thức lý thuyết đó để giải một số bài tập về nguyên tố hóa học và nguyên tử khối của nguyên tố hóa học.

Lý thuyết Nguyên tố hóa học là gì? Nguyên tử khối là gì?

* Bài 1 trang 20 SGK hoá 8: Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp.

a) Đáng lẽ nói những ... loại này, những ... loại kia, thì trong hóa học nói ... hóa học này ... hóa học kia.

b) Những nguyên tử có cùng ... trong hạt nhân đều là ... cùng loại, thuộc cùng một ... hóa học.

> Lời giải:

a) Đáng lẽ nói những nguyên tử loại này, những nguyên tử loại kia thì trong hóa học nói là nguyên tố hóa học này, nguyên tố hóa học kia.

b) Những nguyên tử có cùng số proton trong hạt nhân đều là nguyên tử cùng loại, thuộc cùng một nguyên tố hóa học.

* Bài 2 trang 20 SGK hoá 8: a) Nguyên tố hóa học là gì?

b) Cách biểu diễn nguyên tố? Cho thí dụ.

> Lời giải:

a) Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.

b) Mỗi nguyên tố hóa học được biểu diễn bằng một hay hai chữ cái đầu tiên trong tên latinh nguyên tố đó, trong đó chữ cái đầu tiên được viết dưới dạng in hoa, gọi là kí hiệu hóa học.

- Ví dụ: O, Ca, Al, Fe,...

* Bài 3 trang 20 SGK hoá 8: a) Các cách viết 2C, 5O, 3Ca lần lượt chỉ ý gì?

b) Hãy dùng chữ số và kí hiệu hóa học diễn đạt các ý sau: Ba nguyên tử nitơ, bảy nguyên tử canxi, bốn nguyên tử natri.

> Lời giải:

a) Ý nghĩa của các cách viết:

 2C ⇔ hai nguyên tử cacbon

 5O ⇔ năm nguyên tử oxi

 3Ca ⇔ ba nguyên tử canxi

b) Dùng ký hiêu hoá học diễn tả

 ba nguyên tử nitơ ⇔ 3N

 bảy nguyên tử canxi ⇔ 7Ca

 bốn nguyên tử natri ⇔ 4Na

* Bài 4 trang 20 SGK hoá 8: Lấy bao nhiêu phần khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon? Nguyên tử khối là gì?

> Lời giải:

- Lấy 1/12 khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon.

- Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.

* Bài 5 trang 20 SGK hoá 8: Hãy so sánh nguyên tử magie nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với

a) nguyên tử cacbon

b) nguyên tử lưu huỳnh

c) nguyên tử nhôm

> Lời giải:

Nguyên tử magie (Mg):

 - Nặng hơn   lần nguyên tử cacbon (C)

 - Nhẹ hơn   lần nguyên tử lưu huỳnh (S)

 - Nhẹ hơn   lần nguyên tử nhôm (Al)

* Bài 6 trang 20 SGK hoá 8: Nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử nitơ. Tính nguyên tử khối và cho biết X thuộc nguyên tố nào? Viết kí hiệu hóa học của nguyên tố đó.

> Lời giải:

- Nguyên tử khối của N = 14 đvC

⇒ Nguyên tử khối của X = 2 x 14 = 28 (đvC)

- Vậy X là nguyên tố silic (Si)

* Bài 7 trang 20 SGK hoá 8:  a) Theo giá trị khối lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon cho trong bài học, hãy tính xem một đơn vị cacbon tương ứng với bao nhiêu gam?

b) Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là A, B, C hay D?

 A. 5,324.10-23g.  B. 6,023.10-23g.

 C. 4,482.10-23g.  D. 3,990.10-23g.

> Lời giải:

a) Ta có khối lượng 1 nguyên tử C = 1,9926 . 10-23 (g) và bằng 12 đvC.

⇒ khối lượng của 1 đơn vị cacbon là: 1đvC =

b) Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm

Nhân số trị nguyên tử khối của nhôm với số gam tương ứng của một đơn vị cacbon

MAl = 27.1,66.10-24 g = 44,82.10-24 g = 4,482.10-23 g. 

⇒ Đáp án: C.4,482.10-23g.

Trên đây là một số hướng dẫn giải bài tập về nguyên tố hóa học và nguyên tử khối, hy vọng qua bài viết này các em đã hiểu rõ khối kiến thức về nguyên tố hóa học (lý thuyết + bài tập) để có thể vận dụng khi cần thiết.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác