Bài viết liên quan

Bài 4 trang 19 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo

20:11:3908/11/2022

a) Cho biết 1 g electron có bao nhiêu hạt? b) Tính khối lượng của 1 mol electron...

Bài 4 trang 19 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo: a) Cho biết 1 g electron có bao nhiêu hạt?

b) Tính khối lượng của 1 mol electron (biết hằng số Avogadro có giá trị là 6,022×1023).

Giải bài 4 trang 19 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo:

a) Vì 1 hạt electron nặng 9,1.10-28 g

Nên 1 g electron có số hạt là:

 1/(9,1.10-28) = 1,098.1027 (hạt)

b) 1 mol electron có chứa số hạt là 6,022.1023 hạt

Do đó 1 mol electron có khối lượng là:

 6,022.1023.1.9,11 . 10-28 = 5,486.10-4 (g)

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác