Bài viết liên quan

Bài 2 trang 86 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo

08:13:4008/11/2022

Biến thiên enthalpy của một phản ứng được ghi ở sơ đồ dưới. Kết luận nào sau đây là đúng?...

Bài 2 trang 86 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo: Biến thiên enthalpy của một phản ứng được ghi ở sơ đồ dưới. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Phản ứng tỏa nhiệt

B. Năng lượng chất tham gia phản ứng nhỏ hơn năng lượng chất sản phẩm

C. Biến thiên enthalpy của phản ứng là a kJ/mol

D. Phản ứng thu nhiệt

Bài 2 trang 86 SGK Hóa 10 CTST

Giải bài 2 trang 86 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo:

Phản ứng có biến thiên enthalpy là ∆H0298 = -a kJ < 0 

⇒ Phản ứng tỏa nhiệt

Nghĩa là, năng lượng chất tham gia phản ứng lớn hơn năng lượng chất sản phẩm.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác