Bài viết liên quan

Bài 1 trang 75 SGK Hóa 8: Cách tính khối lượng và thể tích theo phương trình hóa học

19:05:5303/11/2022

Sắt tác dụng với axit clohiđric:...

Bài 1 trang 75 SGK Hóa 8: Sắt tác dụng với axit clohiđric: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2.

Nếu có 2,8 g sắt tham gia phản ứng, em hãy tìm:

a) Thể tích khí hiđro thu được ở đktc.

b) Khối lượng axit clohiđric cần dùng.

Giải bài 1 trang 75 SGK Hóa 8:

a) Thể tích khí hiđro thu được ở đktc.

- Số mol sắt tham gia phản ứng:

nFe = n/M = 2,8/56 = 0,05 (mol)

- Ta có PTHH:

 Fe   +   2HCl → FeCl +  H2

1mol     2mol    1mol      1mol

0,05mol   ?                      ?

Theo phương trình hóa học, ta có:

 nH2 = nFe  = 0,05 mol

Thể tích khí thu được ở đktc là:

VH2= 22,4.nH2 = 22,4.0,05 = 1,12 (lít)

b) Khối lượng axit clohiđric cần dùng

- Theo phương trình hóa học, ta có:

nHCl = 2nFe = 2 . 0,05 = 0,1 mol

- Khối lượng HCl cần dùng là:

 mHCl = M.n = 0,1.36,5 = 3,65 (g)

 

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác