Bài viết liên quan

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp - Toán 8 bài 9 tập 1 chương 1

16:19:3116/07/2021

Các em đã biết 3 cách để phân tích đa thức thành nhân tử qua các bài viết trước, đó là: phương pháp đặt nhân tử chung, phương pháp dùng hằng đẳng thức và phương pháp nhóm hạng tử.

Bài viết này chúng ta sẽ biết thêm cách mới dựa trên các phương pháp đã biết, đó là: phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp.

Bài tập phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

1. Ví dụ phân tích đa thức thành nhân tử bằng phối hợp nhiều phương pháp

- Để phối hợp nhiều phương pháp nhằm phân tích đa thức thành nhân tử ta cần đọc kỹ đề xem có thể vận dụng các phương pháp đã biết vào bài toán: đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức, nhóm nhiều hạng tử và phối hợp chúng để phân tích đa thức thành nhân tử.

* Ví dụ: Phân tích đa thứ sau thành nhân tử bằng phối hợp nhiều phương pháp.

a) 3x3 + 6x2y + 3xy2

b) 4x2 - 4xy + y2 - 9

> Lời giải:

a) 3x3 + 6x2y + 3xy2

 = 3x(x2 + 2xy + y2) [pp đặt nhân tử chung]

 = 3x(x + y)2 [pp dùng hằng đẳng thức]

b) 4x2 - 4xy + y2 - 9

 = (4x2 - 4xy + y2) - 9 [pp nhóm hạng tử]

 = (2x - y)2 - 9 [pp dùng hằng đẳng thức]

 = (2x - y - 3)(2x - y + 3) [pp dùng hằng đẳng thức]

> Chú ý: Nếu các hạng tử của đa thức có nhân tử chung thì ta nên đặt nhân tử chung ra ngoài dấu ngoặc để đa thức trong ngoặc đơn giản hơn rồi mới tiếp tục phân tích đến kết quả cuối cùng.

* Câu hỏi 1: Phân tích đa thức 2x3y - 4xy2 - 2xy thành nhân tử.

> Lời giải:

- Ta có: 2x3y – 2xy3 – 4xy2 – 2xy

= 2xy(x2 - y2 - 2y - 1) [pp đăt nhân tử chung]

= 2xy[x2 - (y2 + 2y + 1)] [pp nhóm hạng tử]

= 2xy[x2 - (y + 1)2 ] [pp dùng hằng đẳng thức]

= 2xy(x + y + 1)(x - y - 1) [pp dùng hằng đẳng thức]

2. Áp dụng phương pháp phân tích thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp.

* Câu hỏi 2: a) Tính nhanh x2 + 2x + 1 - y2 tại x = 94,5 và y = 4,5.

b) Khi phân tích đa thức x2 + 4x – 2xy – 4y + y2 thành nhân tử, bạn Việt làm như sau:

 x2 + 4x – 2xy – 4y + y2 = (x2 - 2xy + y2) + (4x – 4y)

 = (x - y)2 + 4(x – y)

 = (x – y)(x – y + 4).

Em hãy chỉ rõ trong cách làm trên, bạn Việt đã sử dụng những phương pháp nào để phân tích đa thức thành nhân tử.

> Lời giải:

a) x2 + 2x + 1 - y2

 = (x + 1)2-y2 = (x + y + 1)(x - y + 1)

Thay x = 94,5 và y = 4,5 ta có:

 (x + y + 1)(x - y + 1) = (94,5 + 4,5 + 1)(94,5 - 4,5 + 1)

= 100.91 = 9100

b) x2 + 4x – 2xy – 4y + y2 

 = (x2 - 2xy + y2) + (4x – 4y) [pp nhóm hạng tử]

 = (x - y)2 + 4(x – y) [pp dùng hằng đẳng thức và đặt nhân tử chung]

 = (x – y)(x – y + 4) [pp đặt nhân tử chung]

Trên đây là bài viết Cách phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp. KhoiA hy vọng các em có thể nắm vững nội dung này để áp dụng vào việc giải các bài tập vận dụng, chúc các em học tốt.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác