Bài viết liên quan

Bài 6 trang 37 SGK Hoá 12: Nội dung về CacboHidrat

08:49:5930/09/2022

Đốt cháy hoàn toàn 16,2 gam một cacbohidrat X thu 13,44 lít khí CO2 (đktc) và 9,0 gam H2O...

Bài 6 trang 37 SGK Hóa 12: Đốt cháy hoàn toàn 16,2 gam một cacbohidrat X thu 13,44 lít khí CO2 (đktc) và 9,0 gam H2O

a) Tìm công thức đơn giản nhất của X, X thuộc loại cacbohiđrat nào đã học?

b) Đun 16,2 gam X trong dung dịch axit thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được bao nhiêu gam Ag. Giả sử hiệu suất của quá trình là 80%.

Giải bài 6 trang 37 SGK Hóa 12:

a) Ta có:

Gọi công thức tổng quát CxHyOz

Lập tỉ lệ: 

x : y : z = 0,6 : 1 : 0,5

x : y : z = 6 : 10 : 5

công thức đơn giản C6H10O5

công thức phân tử (C6H10O5)n

X: là polisaccarit

b) Ta có:

(C6H10O5)n + nH2 nC6H12O6

   162n                                180n

   16,2 (g)                            x (g)?

Khối lượng glucozo thu được là:

Suy ra: nC6H12O6 = 18/180 = 0,1(mol)

C5H11O5CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2 C5H11O5COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

Theo ptpư: nAg = 2.nglucozo = 2.0,1 = 0,2(mol)

Suy ra, khối lượng của Ag là: m = 0,2. 108 = 21,6 (g)

Vì H = 80% nên khối lượng Ag thực tế thu được là:

 

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác