Bài viết liên quan

Bài 5 trang 37 SGK Hoá 12: Nội dung về CacboHidrat

08:41:2730/09/2022

Tính khối lượng glucozơ tạo thành khi thủy phân:...

Bài 5 trang 37 SGK Hóa 12: Tính khối lượng glucozơ tạo thành khi thủy phân:

a) 1kg bột gạo có 80% tinh bột, còn lại là tạp chất trơ.

b) 1kg mùn cưa có 50% xenlulozơ, còn lại là tạp chất trơ.

c) 1kg saccarozơ.

Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn

Giải bài 5 trang 37 SGK Hóa 12: 

a) Khối lượng của tinh bột là: m(tinh bột) = 1.8/100 = 0,8(kg)

(C6H10O5)n + nH2 nC6H12O6

   162n                                180n

  0,8 (kg)                            x (kg)?

Khối lượng glucozo thu được là :

(kg)

b) Khối lượng xenlulozo là: m = 1.50/100 = 0,5(kg)

(C6H10O5)n + nH2 nC6H12O6

   162n                                180n

  0,5 (kg)                            y (kg)?

 

Khối lượng glucozo sinh ra là: 

  

c) 1kg Saccarozo

 C11H22O11 +  H2 C6H12O6 + C6H12O6

   342                                180

   1 (kg)                             z(kg)?

Khối lượng tinh bột tạo thành:

 

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác