Bài viết liên quan

Bài 3 trang 37 SGK Hoá 12: Nội dung về CacboHidrat

08:25:4330/09/2022

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch riêng biệt trong mỗi nhóm chất sau:...

Bài 3 trang 37 SGK Hóa 12: Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch riêng biệt trong mỗi nhóm chất sau:

a) Glucozơ, glixerol, andehit axetic.

b) Glucozơ, saccarozơ, glixerol.

c) Saccarozơ, andehit axetic, hồ tinh bột.

Giải bài 3 trang 37 SGK Hóa 12:

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các nhóm chất sau trong dung dịch

a) Glucozo, glixerol, andehit axetic.

+ Dùng dung dịch Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường:

Có glucozo C6H12O6 ,  glixerol C3H5(OH)3 xuất hiện dung dịch màu xanh lam còn andehit axetic CH3CHO không hiện tượng.

+ Dùng dung dịch Cu(OH)2 ở nhiệt độ cao:

Có glucozo C6H12O6 làm xuất hiện dung dịch màu đỏ gạch,  glixerol C3H5(OH)3 xuất hiện dung dịch màu xanh.

+ Phương trình hoá học:

2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu (xanh lam) + 2H2O

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → [C3H5(OH)2O]2Cu (xanh lam) + 2H2O

C5H11O5CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH  C5H11O5COONa + Cu2O↓ (đỏ gạch) + 3H2O

b) Glucozơ, saccarozơ, glixerol.

+ Dùng thuốc thử: dung dịch AgNO3/NH3

Có glucozo C6H12O6 xuất hiện kết tủa trắng, 2 chất còn saccarozo C11H22O11 và glixerol C3H5(OH)3 không hiện tượng.

+ Đúng nóng trong môi trường axit rồi cho sản phẩm tác dụng với AgNO3/NH3

Thì saccarozo C11H22O11 cho kết tủa trắng, glixerol C3H5(OH)3 không hiện tượng.

+ Phương trình hoá học:

C5H11O5CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2 C5H11O5COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

Hai mẫu thử còn lại ta đun nóng với xúc tác H+, sau đó đem sản phẩm cho phản ứng với AgNO3/NH3. Nếu mẫu thử nào có kết tủa trắng là saccarozo.

C12H22O11 + H2 C6H12O6 + C6H12O6

Saccarozo                        Glucozo      Fructozo

C5H11O5CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2 C5H11O5COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

Còn lại là glixerol

c) Saccarozơ, andehit axetic, hồ tinh bột

Trích mẫu thử, chọn thuốc thử: I2 và dd AgNO3/NH3;

Cho I2 vào 3 mẫu thử, mẫu thử nào dung dịch chuyển sang màu xanh tím là hồ tinh bột.

Cho dung dịch AgNO3/NH3 vào hai mẫu thử còn lại mẫu thử nào có kết tủa trắng là andehit axetic

Phương trình hoá học:

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3  CH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác