Bài viết liên quan

Bài 2 trang 37 SGK Hoá 12: Nội dung về CacboHidrat

08:01:4130/09/2022

Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ mọt là 1:1...

Bài 2 trang 37 SGK Hóa 12: Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ mọt là 1:1. Chất này có thể lên men rượu. Đó là chất nào trong số các chất dưới đây?

A. Axit axetic

B. Glucozơ

C. Saccarozơ

D. Fructozơ

Giải Bài 2 trang 37 SGK Hóa 12:

Đáp án B. Glucozơ

Khi đốt cháy: nCO2 = nH2O (tỉ lệ 1: 1) → hợp chất đó có dạng CnH2nOm

Mà chất này có thể lên men rượu → chất đó phải là gluczo

 C6H12O6 + 6O2 6CO2  +  6H2O

 nCO2 : nH2O = 1 : 1

 C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác