Bài viết liên quan

Bài 1 trang 36 SGK Hoá 12: Nội dung về CacboHidrat

07:55:3530/09/2022

Để phân biệt dung dịch glucozơ, dung dịch saccarozơ và andehit axetic có thể dùng chất...

Bài 1 trang 36 SGK Hóa 12: Để phân biệt dung dịch glucozơ, dung dịch saccarozơ và andehit axetic có thể dùng chất nào trong số các chất sau đây làm thuốc thử?

A. Cu(OH)2 và AgNO3/NH3.

B. Nước brom và NaOH.

C. HNO3 và AgNO3/NH3.

D. AgNO3/NH3 và NaOH.

Giải bài 1 trang 36 SGK Hoá 12:

Đáp án A. Cu(OH)2 và AgNO3/NH3.

Dùng Cu(OH)2 :

+ Kết tủa hòa tan tạo dung dịch xanh lam ⇒ glucozơ, saccarozơ

+ Kết tủa không tan ⇒ anđehit axetic

- Đun nhẹ 2 ống nghiệm vừa thu được chứa glucozơ, saccarozơ:

+ Xuất hiện kết tủa đỏ gạch ⇒ glucozo

+ Không có kết tủa đỏ gạch ⇒ saccarozơ

Các phương trình hoá học:

2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + 2H2O

2C12H22O11 + Cu(OH)2 → (C12H21O11)2Cu + 2H2O

C5H11O5CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2 C5H11O5COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác