Bài 3 trang 15 SGK Toán 11 tập 1 Cánh Diều

19:16:5202/06/2023

Tính các giá trị lượng giác (nếu có) của mỗi góc sau:...

Bài 3 trang 15 SGK Toán 11 tập 1 Cánh Diều: Tính các giá trị lượng giác (nếu có) của mỗi góc sau:

a) 

b) 

c) 

d) 

Giải bài 3 trang 15 SGK Toán 11 tập 1 Cánh Diều:

a) Các giá trị lượng giác của góc lượng giác của 

b) Các giá trị lượng giác của góc lượng giác của 

• Nếu k là số chẵn, tức k = 2n (n ∈ ℤ) thì kπ = 2nπ, ta có:

 cos(kπ) = cos(2nπ) = cos0 = 1;

 sin(kπ) = sin(2nπ) = sin0 = 0;

 tan(kπ) = tan(2nπ) = tan0 = 0;

 Do sin(kπ) = 0 nên cot(kπ) không xác định.

• Nếu k là số lẻ, tức k = 2n + 1 (n ∈ ℤ) thì kπ = (2n + 1)π = 2nπ + π, ta có:

 cos(kπ) = cos(2nπ + π) = cosπ = ‒1.

 sin(kπ) = sin(2nπ + π) = sinπ = 0.

 tan(kπ) = tan(2nπ + π) = tanπ = 0.

 Do sin(kπ) = 0 nên cot(kπ) không xác định.

→ Vậy với k ∈ ℤ thì sin(kπ) = 0; tan(kπ) = 0;

cot(kπ) không xác định;

cos(kπ) = 1 khi k là số nguyên chẵn

cos(kπ) = ‒1 khi k là số nguyên lẻ.

c) Các giá trị lượng giác của góc lượng giác của 

• Nếu k là số chẵn, tức k = 2n (n ∈ ℤ) thì kπ = 2nπ, ta có:

Do  nên  không xác định

• Nếu k là số lẻ, tức k = 2n + 1 (n ∈ ℤ) thì kπ = (2n + 1)π = 2nπ + π, ta có:

Do  nên  không xác định

→ Vậy với k ∈ ℤ thì 

 không xác định

 khi k là số chẵn

 khi k là số lẻ

d) Các giá trị lượng giác của góc lượng giác của 

• Nếu k là số chẵn, tức k = 2n (n ∈ ℤ) thì kπ = 2nπ, ta có:

• Nếu k là số lẻ, tức k = 2n + 1 (n ∈ ℤ) thì kπ = (2n + 1)π = 2nπ + π, ta có:

 

 

 

 

→ Vậy với k ∈ ℤ thì:

 khi k là số nguyên chẵn

 khi k là số nguyên chẵn

 khi k là số nguyên chẵn

 khi k là số nguyên chẵn

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác