Bài viết liên quan

Bài 2 trang 45 SGK Vật lí 11 Chân trời sáng tạo

19:53:5023/05/2023

Hai điểm gần nhất trên cùng phương truyền sóng dao động lệch pha nhau một góc π/2 cách nhau 60 cm...

Bài 2 trang 45 SGK Vật lí 11 Chân trời sáng tạo: Hai điểm gần nhất trên cùng phương truyền sóng dao động lệch pha nhau một góc π/2 cách nhau 60 cm. Biết tốc độ truyền sóng là 330 m/s. Tìm độ lệch pha:

a) giữa hai điểm trên cùng phương truyền sóng, cách nhau 360 cm tại cùng một thời điểm.

b) tại cùng một điểm trên phương truyền sóng sau một khoảng thời gian là 0,1 s.

Giải bài 2 trang 45 SGK Vật lí 11 Chân trời sáng tạo:

Độ lệch pha giữa hai điểm trên phương truyền sóng cách nhau một khoảng d là: 

Ta tính được chu kỳ T từ công thức: 

 

a) Độ lệch pha giữa hai điểm trên cùng phương truyền sóng, cách nhau 360 cm tại cùng một thời điểm là:

Vậy hai điểm này dao động ngược pha.

b) Độ lệch pha tại cùng một điểm trên phương truyền sóng sau một khoảng thời gian là 0,1 s là:

cùng một điểm nhưng ở hai thời điểm khác nhau nó dao động vuông pha.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác