Bài viết liên quan

Bài 3 trang 123 SGK Hóa 11 Chân trời sáng tạo

08:36:5327/04/2023

Viết công thức cấu tạo của hợp chất carbonyl có trong phân tử C5H10O. Gọi tên theo...

Bài 3 trang 123 SGK Hoá 11 Chân trời sáng tạo: Viết công thức cấu tạo của hợp chất carbonyl có trong phân tử C5H10O. Gọi tên theo danh pháp thay thế và tên thông thường (nếu có) của các đồng phân.

Giải bài 3 trang 123 SGK Hoá 11 Chân trời sáng tạo:

Aldehyde C5H10O

STT Công thức cấu tạo Tên theo danh pháp thay thế  Tên thông thường
1 CH3(CH2)3CHO Pentanal valeraldehyde
2 (CH3)2CHCH2-CHO     3 – methylbutanal Isovaleraldehyde 
3 CH3CH2CH(CH3)-CHO 2 –methylbutanal  
4

(CH3)3CH-CHO    

2,2 – dimethylpropanal Neopentanal

Ketone C5H10O

STT Công thức cấu tạo Tên theo danh pháp thay thế Tên thông thường
1

CH3COCH2CH2CH3

 

Pentan – 2 – one  
2

CH3COCH(CH3)2

 

3 – methylbutan – 2 – one  
3

CH3CH2COCH2CH3

Pentan – 3 – one  

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác