Bài viết liên quan

Bài 2 trang 132 SGK Hóa 11 Chân trời sáng tạo

09:09:3827/04/2023

Xác định các chất X, Y, Z và hoàn thành các phản ứng sau...

Bài 2 trang 132 SGK Hoá 11 Chân trời sáng tạo: Xác định các chất X, Y, Z và hoàn thành các phản ứng sau

a) sodium hydroxide + X → sodium methanoate + nước

b) 3-methylbutanoic acid + Mg → Y + Z

Giải bài 2 trang 132 SGK Hoá 11 Chân trời sáng tạo:

a) NaOH + HCOOH → HCOONa + H2O

 X là HCOOH

b) 2(CH3)2CHCH2COOH + Mg →  ((CH3)2CHCH2COO)Mg  + H2 

 Y là ((CH3)2CHCH2COO)Mg

 Z là H2 

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác