Bài viết liên quan

Bài 2 trang 123 SGK Hóa 11 Chân trời sáng tạo

08:33:2527/04/2023

Cho các chất sau: (1) C3H6, (2) C2H5OH, (3) CH3CHO. Sắp xếp các chất theo chiều tăng...

Bài 2 trang 123 SGK Hoá 11 Chân trời sáng tạo: Cho các chất sau: (1) C3H6, (2) C2H5OH, (3) CH3CHO. Sắp xếp các chất theo chiều tăng nhiệt độ sôi và độ tan trong nước. Giải thích.

Giải bài 2 trang 123 SGK Hoá 11 Chân trời sáng tạo:

+ Các chất theo chiều tăng nhiệt độ sôi là (1) < (3) < (2)

tức là nhiệt độ sôi của C3H6 < CH3CHO < C2H5OH

Vì (2) C2H5OH có liên kết hydro nên nhiệt độ sôi cao nhất

+ Trong phân tử (3) CH3CHO chứa nhóm carbonyl phân cực làm phân tử phân cực

→ nhiệt độ sôi cao hơi nhiều so với (1) C3H6

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác