Bài viết liên quan

Bài 1 trang 132 SGK Hóa 11 Chân trời sáng tạo

09:06:4127/04/2023

Viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có)...

Bài 1 trang 132 SGK Hoá 11 Chân trời sáng tạo: Viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có) 

CH2 = CH2 → CH3CH2OH →  CH3COOC2H5

Giải bài 1 trang 132 SGK Hoá 11 Chân trời sáng tạo:

Các phương trình phản ứng xảy ra:

CH2 = CH2  + H2O → CH3CH2OH

CH3CH2OH + CH3COOH  CH3COOC2H5 + H2O

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác