Bài 1.2 trang 9 SGK Toán 8 tập 1 Kết nối tri thức

20:28:5007/06/2023

Cho các đơn thức:...

Bài 1.2 trang 9 SGK Toán 8 Tập 1 Kết nối tri thức: Cho các đơn thức:

A = 4x(-2)x2y

B = 12,75xyz

a) Liệt kê các đơn thức thu gọn trong các đơn thức đã cho và thu gọn các đơn thức còn lại.

b) Với mỗi đơn thức nhận được, hãy cho biết hệ số, phần biến và bậc của nó.

Giải bài 1.2 trang 9 SGK Toán 8 Tập 1 Kết nối tri thức:

a) Các đơn thức đa thu gọn là: B và D

Ta thu gọn đơn thức A và C như sau:

A = 4x(−2)x2y = [4.(−2)] (x.x2)y = −8x3y

b) Cho biết hệ số, phần biến và bậc của của các đơn thức.

- Đơn thức A = −8x3y

Có hệ số là −8; phần biến là x3y và bậc là 4;

- Đơn thức B = 12,75xyz

Có hệ số là 12,75; phần biến là xyz và bậc là 3;

- Đơn thức C = 2x2y4 

Có hệ số là 2; phần biến là x2y4 và bậc là 6;

- Đơn thức D = (2 - √5)x

Có hệ số là (2 - √5); phần biến là x và bậc là 1.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác