Bài viết liên quan

Xác định chất điện li mạnh, chất điện li yếu, viết phương trình điện li? Hỏi nhanh đáp gọn môn Hoá

16:49:3809/12/2023

Xác định chất điện li mạnh, chất điện li yếu và viết phương trình điện li là một trong những dạng bài tập Hoá học về sự điện li.

Tuy nhiên, vẫn có một số bạn chưa biết cách xác định chất điện li mạnh, chất điện li yếu, viết phương trình điện li như thế nào? Bài viết sau đây sẽ giúp các bạn trả lời câu hỏi này.

1. Chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion

• Những chất điện li mạnh là:

- Các acid mạnh như: HCl, HNO3HClO4H2SO4, ...

- Các base mạnh như NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2,...

- Hầu hết các muối của acid mạnh, base mạnh: Ca(NO3)2, NaCl, KCl, Fe(NO3)3, Fe2(SO4)3,...

• Trong phương trình điện li của chất điện li mạnh, người ta dùng một mũi tên chỉ chiều của quá trình điện li.

 *Ví dụ: Na2SO4 → 2Na+  +  SO42

2. Chất điện li yếu

• Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ có một phần số phân tử hoà tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.

• Những chất điện li yếu là:

- Các acid yếu như: CH3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3, ...

- Các base yếu như: Bi(OH)3Mg(OH)2...

• Trong phương trình điện li của chất điện li yếu, người ta dùng hai mũi tên ngược chiều nhau.

 *Ví dụCH3COO CH3COO  +  H+

• Cân bằng điện li là cân bằng động. Giống như mọi cân bằng hoá học khác, cân bằng điện li cũng tuân theo nguyên lí chuyển dịch cân bằng Lơ Sa-tơ-li-ê.

3. Bài tập việt phương trình điện li của chất điện li mạnh, chất điện li yếu

* Ví dụ: Cho các chất sau: NaCl; HF; CuSO4; NaOH; Mg(NO3)2; H3PO4; (NH4)3PO4; H2CO3; ancol etylic; CH3COOH; AgNO3; Glucozơ; glyxerol; Al(OH)3; Fe(OH)2; HNO3.

Xác định chất điện li mạnh, chất điện li yếu, chất không điện li? Viết phương trình điện li của các chất (nếu có).

* Lời giải:

• Chất điện li mạnh: NaCl; CuSO4; NaOH; Mg(NO3)2; (NH4)3PO4; AgNO3; HNO3.

Phương trình điện li:

NaCl → Na+ + Cl-

CuSO4 → Cu2+ + SO42-

NaOH → Na+ + OH-

Mg(NO3)2 → Mg2+ + 2NO3-

(NH4)3PO4 → 3NH4+ + PO43-

AgNO3 → Ag+ + NO3-

HNO3 → H+ + NO3-

• Chất điện li yếu: HF; H3PO4; H2CO3; CH3COOH; Al(OH)3; Fe(OH)2.

Phương trình điện li:

HF ⇌ H+ + F-

CH3COOH ⇌ CH3COO- + H+

H3PO4 ⇌ H+ + H2PO4-

Al(OH)3 ⇌ Al3+ + 3OH-

H2PO4- ⇌ H+ + HPO42-

H2CO3 ⇌ H+ + HCO3-

HPO42- ⇌ H+ + PO43-

HCO3- ⇌ H+ + CO32-

Fe(OH)2 ⇌ Fe2+ + OH-

Chất không điện li: Glucozơ; glyxerol; ancol etylic.

Trên đây Khối A đã hướng dẫn các em cách xác định chất điện li mạnh, chất điện li yếu viết phương trình điện li của các chất. Hy vọng câu trả lời của KhoiA.Vn giúp ích cho các em. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác