Bài viết liên quan

Viết phương trình điện li CH3COOH? Hỏi nhanh đáp gọn môn Hoá

16:47:1806/12/2023

Phương trình điện li CH3COOH là một trong những phương trình thường xuất hiện trong nhiều dạng bài tập Hoá học về sự điện li.

Tuy nhiên, vẫn có một số bạn chưa biết cách viết phương trình điện li của CH3COOH như thế nào. Bài viết này sẽ giúp các bạn thấy việc viết phương trình điện li của các hợp chất hoá học như CH3COOH không hề khó.

1. Viết phương trình điện li CH3COOH

CH3COOH ↔ H+ + CH3COO

2. CH3COOH là chất điện li yếu

CH3COOH là acid hữu cơ yếu nên khả năng phân li ra H+ kém, do đó là chất điện li yếu.

Các acid yếu, base yếu và một số muối là chất điện li yếu.

Những chất điện li yếu là:

– Các acid yếu như CH3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3, ...

– Các base yếu như: Bi(OH)2, Mg(OH)2, ...

Phương trình điện li: CH3COOH ↔ CH3COO + H+

3. Bài tập liên quan sự điện li CH3COOH

* Câu 1: Cho các chất sau: CH3COOH, NaCl, C2H5OH, H2O. Chất nào thuộc loại điện li mạnh?

* Lời giải:

CH3COOH ⇄ CH3COO + H+ ⇒ là chất điện li yếu.

NaCl → Na+ + Cl ⇒ là chất điện li mạnh.

C2H5OH không phải là chất điện li.

H2O ⇄ H+ + OH ⇒ là chất điện li yếu.

* Câu 2:  Cho các chất: NaOH, HF, HBr, CH3COOH, C2H5OH, C12H22O11(saccarozơ), HCOONa, NaCl, NH4NO3. Hãy cho biết các chất thuộc chất điện li và các chất điện li mạnh.

* Lời giải:

– Các chất điện li gồm: NaOH, HF, HBr, CH3COOH , HCOONa, NaCl, NH4NO3

– Các chất điện li mạnh gồm: NaOH, HBr, HCOONa, NaCl, NH4NO3

* Câu 3: Dãy nào dưới dây chỉ gồm chất điện li mạnh?

A. HClO, Na2S, Mg(OH)2, K2CO3.

B. HClO4, H2SO4, Ba(OH)2, KMnO4.

C. H2SO4, NaOH, KCl, HF.

D. Ba(OH)2, NaOH, CH3COOH, KCl.

* Lời giải:

Đáp án: B

Dãy chỉ gồm chất điện li mạnh là: HClO4, H2SO4, Ba(OH)2, KMnO4.

hương trình điện li

HClO4 → H+ + ClO4 

H2SO4 → 2H+ + SO42–

Ba(OH)2 → Ba2+ + OH

KMnO4 → K+ + MnO4

* Câu 4. Dãy nào dưới dây chỉ gồm chất điện li mạnh?

A. HF, Na2S, Pb(OH)2, K2CO3.

B. HNO3, H2SO4, KOH, NaF

C. H2SO4, KOH, NaCl, H2S.

D. Ca(OH)2, KOH, CH3COOH, NaCl.

* Lời giải:

Đáp án: B. HNO3, H2SO4, KOH, NaF

* Câu 5. Trong dung dịch axit axetic (bỏ qua sự phân li của H2O) có những phần tử nào?

A. H+, CH3COO.

B. H+, CH3COO, H2O.

C. H+, CH3COOH, CH3COO, H2O.

D. H+, CH3COOH, CH3COO.

* Lời giải:

Đáp án: C.

CH3COOH là chất điện li yếu: CH3COOH ⇄ H+ + CH3COO

Do vậy phần tử thu được gồm: CH3COOH, H+, CH3COO, H2O.

Trên đây Khối A đã hướng dẫn các em cách viết phương trình điện li của CH3COOHHy vọng câu trả lời của KhoiA.Vn giúp ích cho các em. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác