Bài 3 trang 53 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 1

09:13:2815/11/2022

Số nguyên nào thích hợp cho các ô trống sau:...

Bài 3 trang 53 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 1: Số nguyên nào thích hợp cho các ô trống sau:Bài 3 trang 54 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài 3 trang 54 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 1:

a) Quan sát trục số, số nguyên thích hợp cần điền vào ô trống là 1.

b) Quan sát trục số, số nguyên thích hợp cần điền vào ô trống là – 3. 

c) Quan sát trục số, số nguyên thích hợp cần điền vào ô trống là 0.

d) Quan sát trục số, số nguyên thích hợp cần điển vào ô trống là – 8.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác