Như các em đã biết, hình vuông là hình tứ giác có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng...
Như các em đã biết, hình thoi là hình tứ giác có bốn cạnh bằng nhau, hình thoi...
Như các em đã biết, hình chữ nhật là tứ giác có 4 góc vuông. Trong hình chữ...
Như các em đã biết, hình chữ nhật là tứ giác có 4 góc vuông, trong hình chữ...
Như các em đã biết, hình thoi là hình tứ giác có bốn cạnh bằng nhau, hình thoi...
Hiđrô là nguyên tố phi kim có số hiệu nguyên tử và nguyên tử khối đều...
Lưu huỳnh là chất rắn có màu vàng tự nhiên, phân tử gồm 8 nguyên tử liên...
Như các em đã biết, Glucozơ là chất rắn dễ tan trong nước, có vị ngọt nhưng...
Nguyên tố oxi có số hiệu nguyên tử là 8, thuộc nhóm VIA, chu kì 2 của bảng...
Cacbon dioxit hay điôxit cacbon (còn có tên gọi khác là khí than, anhiđrit cacbonic,...
Oxit bazơ là hợp chất hóa học tạo bởi nguyên tố kim loại với...
Oxit axit là hợp chất hóa học tạo bởi nguyên tố phi kim với oxi, Oxit axit là...
Lưu huỳnh trioxit là hợp chất hóa học tạo bởi lưu huỳnh với oxi. Lưu huỳnh...
Hiđrô sunfua là hợp chất hóa học tạo bởi Hidro và lưu huỳnh, Hiđrô sunfua là...
Đồng (II) hiđrôxit là một hợp chất hóa học tạo bởi Cu với nhóm -OH. Đồng...
Đồng (II) oxit là hợp chất hóa học tạo bởi nguyên tố Cu với nguyên tố Oxi,...